De gemeente

content image

 

Protestantse wijkgemeente
De Fontein

 

 

De Fontein is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Zij is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband (sinds 2009) van drie oorspronkelijke wijkgemeenten: Rondom de Open Hof, de Koepelkerkwijk en de Pelikaankerkwijk. Op 1 januari 2017 zijn deze wijken gefuseerd tot één wijkgemeente.

Uitgangspunt voor De Fontein is de missie:
“Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn en een licht voor de wereld.” De gemeenteleden willen als volgelingen van Jezus Christus een open en liefdevolle gemeente zijn.” Deze visie is kort samengevat in het motto: Jezus volgen, mensen dienen.

Kerk zijn is niet iets voor alleen de zondag, ook door de week zijn er meer dan genoeg activiteiten, zoals gebeds- en gespreksgroepen en cursussen.

content image

 

Protestantse Gemeente
te Leeuwarden
De Protestantse Gemeente te Leeuwarden (PGL) is per 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente te Leeuwarden en de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden. Voor deze datum werkten de beide kerken al nauw samen op basis van een eerder gesloten Federatieovereenkomst.

De PGL bestaat uit drie wijkgemeenten:  de wijkgemeente 'De Jacobijner' (bestaande uit de voormalige Grote Kerkwijk, Fenix/Goede Herder en Adelaar/Regenboogwijk), wijkgemeente Camminghaburen en wijkgemeente De Fontein.

De PGL wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad (AK). De leden zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeenten, maar geen echte ‘afgevaardigden’: in hun handelen als AK-lid behoren ze het belang te dienen van de kerk van Leeuwarden als geheel.
De belangrijkste organen in de PGL naast de AK zijn de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Het dagelijks beheer van de meeste kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder toezicht van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het secretariaat en de financiële adminstratie van de PGL worden gevoerd door het Kerkelijk Bureau.

content image

 

Protestantse Kerk in Nederland

De PGL en dus De Fontein horen bij de Protestantse Kerk in Nederland, het grootste protestantse kerkgenootschap van het land.
De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De drie kerken die samen op gingen in de Protestantse Kerk, zijn ontstaan binnen het protestantisme: de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland stonden in de calvinistische traditie; Evangelisch-Lutherse Kerk volgde de lijn van Maarten Luther.

Oude kerk
De Protestantse Kerk is geworteld in de rijke christelijke traditie van haar voorgangers, en erkent daarom ook de oude geloofsbelijdenissen: de Apostolische geloofsbelijdenis (tweede eeuw) , de geloofsbelijdenis van Nicea (vierde eeuw) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (vijfde eeuw) als belangrijke verwoordingen van haar geloof. (bron: website PKN)