Naar de kerk

content image

De gang van zaken in De Fontein

Iedereen die dat wil kan naar een kerkdienst gaan. Je kunt dus gewoon op een zondag naar binnen lopen, ook als je geen christen bent of geen lid van een kerk. De dienst in De Fontein begint om half tien. Vanaf een uur of negen druppelen de mensen binnen. Bij de deur staat iemand om je welkom te heten.

Als je je jas hebt opgehangen, krijg je bij de ingang van de kerkzaal een Zondagsbrief: daarop staat welke liederen en bijbelteksten gezongen en gelezen gaan worden (de liturgie), samen met mededelingen vanuit de gemeente, bijvoorbeeld over mensen die je een kaartje kunt sturen omdat ze ziek zijn. Je mag overal gaan zitten, behalve op het podium en achter het orgel. Helemaal voorin is de middelste rij stoelen gereserveerd voor de ouderlingen en diakenen. En links achterin wordt één rij vrijgehouden voor de mensen die na de dienst koffieschenken.

Voor de dienst begint, kun je met andere mensen praten als je dat wilt. Vaak speelt het orgel al of wordt er andere muziek gemaakt. De andere kerkgangers vinden het wel prettig als je niet al te hard praat.

Vlak voor de dienst begint, zet de organist een lied in. De tekst wordt - net als die van de andere liederen - geprojecteerd met een beamer. Tijdens het lied, of vlak voor het begint, komen de dominee en enkele ouderlingen en diakenen binnen. Ze lopen naar het podium en gaan op de eerste rij stoelen zitten. Eén van de ouderlingen is de zogenoemde ouderling van dienst. Hij of zij doet een paar mededelingen en geeft gelegenheid om kort te bidden. Daarna krijgt de dominee een hand: daarmee geeft de ouderling aan dat de dominee vanaf nu de leiding heeft over de dienst.

De dominee volgt de volgorde van liederen, gebeden en bijbellezingen die hij of zij op de Zondagsbrief heeft laten zetten. Ongeveer halverwege de dienst houdt hij of zij de preek. Daarna zijn er weer liederen en gebeden en er gaat een collectezak rond: of eigenlijk twee vlak achter elkaar. Op de Zondagsbrief staat voor welke doelen geld wordt ingezameld. Je kunt iets in de collectezak doen, maar dat is niet verplicht: je mag hem ook gewoon doorgeven. De meeste kerkgangers doen er wel geld in, een euro bijvoorbeeld.

Zingen gebeurt onder begeleiding van een orgel of piano, soms zijn er meer instrumenten. Af en toe gaat de gemeente staan als er gezongen wordt. Dat gebeurt in elk geval aan het begin en aan het begin van de dienst; doe gewoon mee met wat de anderen doen.

Na het laatste lied van de dienst blijft iedereen sowieso staan, omdat de dominee dan de zegen van God geeft. Op zo’n moment moet het stil zijn.

Na de zegen is de dienst afgelopen. De dominee geeft de ouderling van dienst een hand en loopt met naar de uitgang van de zaal. De ouderling van dienst loopt naar de andere uitgang. Ook de andere kerkenraadsleden gaan de zaal uit. Daarna volgen de andere kerkgangers. De meeste van hen geven de dominee of de ouderling (dat hangt er vanaf welke uitgang ze nemen) een hand en wensen een goede zondag of een fijne week.

Na de dienst mag je aanschuiven bij een van de (sta)tafeltjes voor een kopje koffie of thee: dat vinden we erg gezellig! We proberen erop te letten dat we nieuwkomers bij de gesprekken betrekken, maar mocht je je desondanks wat verloren voelen: knoop gerust zelf een praatje aan!

Dopen
Het kan zijn dat je een kerkdienst bezoekt omdat iemand die je kent een kind laat dopen. Ga gerust wat meer vooraan zitten om alles goed te kunnen zien. Je mag pas feliciteren als de dienst is afgelopen.

Uitvaartdienst
Als je naar een kerkdienst gaat omdat iemand begraven wordt, gaat alles vaak wat anders: er is ruimte voor dingen die de familie graag wil. Vrijwel altijd wordt gewoon verteld wat er gaat gebeuren.

Avondmaal
Een paar keer per jaar wordt tijdens de kerkdienst het Avondmaal gevierd. In De Fontein hanteren we als regel dat je mag meedoen, als je gelooft dat dat Jezus jouw Heer is, met andere woorden: als je christen bent. We controleren dat niet door bijvoorbeeld te vragen of je wel gedoopt bent of belijdenis hebt gedaan. We vertrouwen erop dat je zelf serieus afweegt of je  naar voren wilt komen voor een stukje brood en een slokje wijn.

De kerk is alle zondagen open. De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.