25 november 2018, 09.30 uur; ds. Hans Kemperman (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Visser. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in de Prot. Gem. Leeuwarden en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 84a: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Wat hou ik van uw huis
Afkondigingen en stil gebed
Aanvangspsalm: Psalm 43: 3 (LB) O Here, God, kom mij bevrijden
Votum en groet
Vervolgpsalm: Psalm 43: 5 (LB) Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Lied met de kinderen: Je hoeft niet bang te zijn (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 22: 1-3 (NBV)
Zingen: Psalm 22: 1 (LB) Mijn God, mijn God
Schriftlezing: Psalm 23: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 23b: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De Heer is mijn herder
Verkondiging
Zingen: Lied 717 (Opw.) o.l.v. piano met Henk Visser
De kinderen komen terug
Gedachtenis van de overleden leden van de gemeente van Christus
Zingen: Lied 801: 1, 2, 3 en 4 (LB) Door de nacht van strijd en zorgen
De namen worden gelezen
Zingen: Lied 801: 5, 6, 7 en 8 (LB) Met één lied uit duizend monden
De namen worden gelezen (vervolg)
De Gedenkkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars
(de gemeente staat)
Gedicht – dat als boekenlegger aan de witte roos hangt – wordt gelezen
Zingen: Geloofsbelijdenis = Lied 340b (LB)
(de gemeente gaat zitten)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (FLB) Hear, wês mei ús oant in oare kear
Zegen, beantwoord door: 3 x Amen