20 januari 2019, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Guus Wolters. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Oecumene en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 150: 1, 2 en 3 (ELB) Ruis, o Godsstroom der genade
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 71: 1 en 3 (LB) Heer, laat mij schuilen in uw hoede
Votum en groet
Zingen: Psalm 71: 11 en 13 (LB) Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: He’s got the whole world in His hands (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 23: 1 en 2 (Zingende gezegend) Het dorre land zal juichen
Schriftlezing: Marcus 2: 1-12 (NBV)
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5 (LB) Laat ons de Heer lofzingen
Verkondiging
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (LB) N.B. vers 2: Hij die de lammen lopen liet
De kinderen komen terug
Als inleiding op het gebed zingen: Lied 769 (Opw) Bouw Uw Koninkrijk
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 413: 1, 2 en 3 (LB) Grote God, wij loven U
Zegen, gevolgd door 3x Amen