13 januari 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, met medewerking van Impuls, Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Alle diakenen hebben dienst. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls.De Avondmaalscollecte is voor de Voedselbank, de eerste collecte voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie (gewijzigd ten opzichte van de verspreide zondagsbrief)

Zingen voor de dienst : Opw 807 (filmpje) en  Lied 382 Evang. liedb.
Welkom en mededelingen
In stilte bereiden we ons voor op de dienst   
Psalm 37: 1 en 3 (Evang. liedb.)
Bemoediging en groet
Impuls: Opw 277
Gebed  van verootmoediging en toewijding
Impuls: Opw 804
Lied met de kinderen: “He’s got the whole world…
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Kor 12: 12-27
Verkondiging
We luisteren naar “You raise me up”
We zingen Lied 835: 1 en 3
Kinderen komen terug
Viering van de Maaltijd van de Heer
Gez 440: 1,2 en 4 (LvdK)
Formulier: “avondmaal vieren”
Gebed
Impuls: Opw 810
Gemeenschap van brood en wijn
Lied na de maaltijd:  Lied 981: 1,2,4 en 5  
Inzameling van  de gaven      
Dankgebeden en voorbeden
Gez. 441: 8 en 10 (LvdK)
Zegen
Aansluitend op de zegen: Impuls: Opw 553