De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

14 oktober 2018: 09.30 uur ds. Hans Kemperman, themadienst met terugblik op de reis van onze jongeren naar Bolivia

05-10-2018

Tijdens de dienst van 14 oktober blikken onze jongeren, aan de hand van persoonlijke ervaringen en veel foto's, terug op hun reis naar Bolivia. Tijdens deze dienst worden ook de muzieknummers gezonden die zij zongen in Bolivia. Er is in de dienst helaas niet genoeg tijd om alles te vertellen. Daarom is er na de dienst een uitvoerige presentatie  waarin de jongeren u uitgebreid zullen vertellen over hun tijd in Bolivia en u ook veel foto's zullen laten zien.

Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor KerkinAktie/Voedseldag, de derde (extra) collecte, na afloop van de dienst bij de uitgang, is bestemd voor de noodhulp in Sulawesi van Kerk in Actie en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 672 (Opw) Heerser over alle dingen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Lied 163: 1 en 2 Zie ik sterren aan de hemel staan
Votum en groet
Zingen: Lied 188 2x  ‘k Stel mijn vertrouwen
Zingen: Lied 609 (Opw) U bent heilig
Gebed

Terugblik World Servants te Bolivia, waarin wordt gezongen
lied 807 (Opw.) en lied 789 (Opw.) en wordt gelezen Psalm 19: 2-7 (BGT)

Gebed bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Wat is het geweldig! (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 45: 18-25 (NBV)
Zingen: Lied 553 (Opw) Hoor ons loflied
Overdenking
Zingen: Lied 733 (Opw met refrein in het Spaans) Tienduizend redenen
De kinderen komen terug
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Actie4kids-Schoenendozen
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 798 (Opw) Houd vol
Zegen

 

 

 

Lees verder

Nieuws

Keuzelied

12-10-2018

Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen, zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom zingt iemand graag een psalm en een ander een Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang? Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor elkaar.

Daarom beginnen we dit seizoen met het keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij graag een keer zou willen zingen in de dienst. Uit deze lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een thema van de dienst. Intekenlijst gemist?

Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska

 

Lees verder

Collecteafkondiging Sulawesi

12-10-2018

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker 1570 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!  Geef tijdens de extra collecte op zondaf 14 oktober of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

Lees verder

Drie avonden over ‘Luisterend bidden’

05-10-2018

Dat God een ‘luisterende’ God is, weten we, we zijn daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met Hem, nee dat hebben we misschien nooit geleerd…

Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en 29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.

Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig ‘slotakkoord’ op de cursus over de Heilige Geest, die dan net afgelopen is.

Tegelijk vormen ze ook samen de prelude voor de cursus ‘Levend in Christus’ die in december/januari weer van start zal gaan.

Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, dus zónder met één van beide andere genoemde cursussen  mee te doen. Wil je meedoen met deze drie avonden, georganiseerd door de Taakgroep Gebed, geef je dan uiterlijk 14 oktober op bij ds. Alfons van Vliet (dat kan persoonlijk; via de mail: vanvlietalfons@gmail.com, of via whatsapp: 06 361 524 38). De kosten van deze drie avonden samen bedragen 10 euro per persoon en we gaan van start als er minstens 15 mensen mee doen. U mag ook gerust anderen, buiten onze gemeente, hierop attenderen.           

ds. Alfons van Vliet

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

Op de agenda

15 oktober 2018, 14.30 uur ouderenmiddag

05-10-2018

Op maandag 15 oktober vindt de najaarsbijeenkomst voor ouderen van De Fontein plaats.  De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet en als gast hebben we mevrouw De Boer in ons midden. Zij vertelt over de kledinginzameling van het Leger des Heils. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra, tel. 2670306. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen.

Taakgroep Ouderen

Lees verder

24 december 2018: kerstkuier (vooraankondiging)

08-07-2018

Kerst-Kuier door de wijk. Een kuier in Kerstsfeer met onderweg verschillende taferelen uitgebeeld. Natuurlijk ontbreekt een hapje en drankje niet

Lees verder

28 december 2018, 20.00 uur: Oudejaarsconferance door Rob Favier

27-06-2018

Op humoristische wijze zal Rob Favier het publiek meenemen door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het belooft een bloedstollende en hartverwarmende voorstelling te worden. Goed voor hart en bloedvaten en voor de lachspieren en traanbuisjes. Een avond vol humor en serieuze trekjes als afsluiting van het jaar 2018. Meer info en reservering op www.events4christ.nl

Lees verder