De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

25 februari 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (3e zondag in de lijdenstijd) Heilig Avondmaal

16-01-2018

Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Alle diakenen hebben  dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Binnenlands diaconaat, de Avondmaalscollecte is voor  het Ronald McDonald Huis Friesland en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

 Liturgie

Oefenen voor de dienst: Lied 530 (LB)

De Geest des Heren is op Hem

De ambtsdragers komen binnen

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 27:1 (LB)

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Votum en groet

Zingen: Psalm 27:4 en 7 (LB)

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: Samen op weg naar Pasen (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Leviticus 25:1-13 (NBV)

Zingen: Psalm 65:1, 2 en 6 (LB) De stilte zingt U toe, o Here

Schriftlezing: Lucas 4:14-21 (NBV)

Zingen: Lied 530:1, 2, 3 en 4 (LB)

De Geest des Heren is op Hem

Verkondiging

Zingen: Psalm 81:1, 8 en 9 (LB)

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!

De kinderen komen terug

Paasprojectlied: In goede aarde (filmpje)

Avondmaalscollecte, intussen zingen we:

Zingen: Lied 522:1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten

De kaarsen op de avondmaalstafel worden ontstoken

Inzettingswoorden

Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn

(de organist speelt bekende melodieën)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 425 (LB)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Vakanties met aandacht 2018

23-02-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Oproep Liturgisch bloemschikken

23-02-2018

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemschikken in onze bijzondere diensten, zoals  bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft  zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstukken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstukken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep,

Margreet Mollema

Lees verder

Diaconie in Aktie: voedselbank-actie

17-02-2018

Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.

Taakgroep diaconie

Lees verder

Eerste Paasdag: Fontana Musica

10-02-2018

Fontana Musica gaat weer oefenen voor de dienst op Eerste Paasdag (1 april). Er zijn weer 5 repetities gepland. op de woensdagavonden van 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart. Steeds om 19.00  uur, op 14 maart om 20.30 uur na de dienst (biddag). Ook mensen die niet eerder hebben meegezongen zijn van harte welkom. Het zou heel mooi zijn, als we vooral nog wat meer sopranen (hoge vrouwenstemmen) zouden mogen verwelkomen. Bij voorbaat dank,

Henk Visser

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst: Zaaien en groeien

10-02-2018

In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.

Lees verder

Op de agenda

25 februari 2018, 08.30 uur: Avondmaalsontbijt

16-01-2018

Gaat wegens omstandigheden NIET door

Lees verder

11 maart 2018: Bezinningswandeling

11-01-2018

Tevens willen we na het koffiedrinken en voor de lunch op 11 maart u/jou uitnodigen deel te nemen aan een bezinningstocht. Wat kunt u/jij hiervan verwachten? Er wordt eerst een filmpje vertoond van John Piper n.a.v. Filippenzen 2:8. ‘Verspil je leven niet’. Na een korte toelichting op de wandeling en een routebeschrijving ontvangt u/jij enkele ‘opdrachten’ die al wandelend met elkaar  gedeeld kunnen worden.(niet verplicht). Meer informatie hierover wordt verstrekt op zondag 11 maart. Na de bezinningstocht staat de lunch voor u klaar en is er gelegenheid uw/jou ervaringen te delen.

Taakgroep Vorming en Toerusting i.s.m. Eerde de Vries

Lees verder